Lejebetingelser

Ribe Møbel Opbevaring byder dem hermed velkommen som kunde.

Vi bestræber os på at levere de bedste forhold for vores kunder.

Derfor er det vigtig for os at få tilbagemelding / respons på nogle ting som måske kunne gøres bedre eller nogle ønsker.

Det kan vi kun få fra dem, som vores kunde. Derfor er de altid velkommen med positiv som negativ tilbagemelding.

 

1: Der må ikke forefindes sundhedsskadelige ting, ætsende stoffer, brandfarlige effekter eller lign. i de aflåste bokse. Eventuelle fødevarer må kun opbevares i luft og lugt tætte beholdere pga. fare for skadedyr. Skadedyrs angreb erstattes ikke af forsikringsselskaber. Lejer kan / vil blive ansvarlig gjort, hvis sådanne ting er skyld i skade på andres effekter. Hvis sådanne ting konstateres, vil boksen øjebliklig blive rømmet for lejers regning. De opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer må derfor søge afklaret med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af en af lejer tegnet forsikring.

2: Lejer kan opsige lejeaftalen 8 dages varsel. Forud indbetalte beløb udbetales derved. Lejer skal straks telefonisk eller på mail, meddele Ribe Møbel Opbevaring når boksen er rømmet. Uanset om der er aftalt en fast leje periode. Lejeperioden vil løbe indtil vi får meddelelse om at boksen er rømmet. Minimums lejetid er en ½ månedsleje. Ribe Møbelopbevaring kan opsige lejekontrakten med 3 måneders varsel.

3: Ved manglende betaling af leje, vil depositummet efter 3 måneders manglende betaling være gået tabt. Efter yderlig 3 måneders manglende betaling, vil de oplagrede effekter blive solgt eller bortskaffet af Ribe Møbelopbevaring. Et evt. salgsbeløb dækker den manglende leje indbetaling. Betaling foregår månedsvis forud.

4: Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

5: Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

6: Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område. Tobaksrygning er forbudt.

 

7: Udlejers ansvar:

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det nødvendigt, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer. Normalt dækker kundens indboforsikring også hos os.